m1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tortyr

English

    

FlagMun1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik

Resurser

 

     

 

 

 

Återupprätta Sveriges självständighet och integritet

Skydda Julian Assange och yttrandefriheten

 

Trots sina ekonomiska, sociala och tekniska framsteg har Sverige under de senaste årtiondena genomgått en tragisk utveckling: En rad regeringar har gjort att vårt land i allt högre grad har underkastat sig Förenta staterna och dess system för världsherravälde.

Följden har blivit att Sverige övergivit sitt vitt respekterade engagemang för fred och medverkat i en rad förödande angreppskrig, med fler att vänta. Den av USA dominerade militäralliansen Nato har genomfört omfattande övningar inom vårt territorium med regeringens entusiastiska samtycke och med deltagande av svenska väpnade styrkor. Av hänsyn till Förenta staterna utövar militanta element i den nuvarande regeringen starka påtryckningar för att Sverige ska säga nej till ett avtal för kärnvapennedrustning som fredligare företrädare för vårt land medverkade till att utarbeta. Allt detta och mycket mer.…
     

Hotad av sanningen

Väsentligt för det världsomfattande system som domineras av Förenta staterna är de lögner som utnyttjas för att rättfärdiga det, och den sekretess som tillämpas för att skydda dessa lögner. Den som tränger igenom denna sekretess och avslöjar lögnerna utgör således ett allvarligt hot mot systemet och dess förvaltare. Det är vad Julian Assange och hans medarbetare i WikiLeaks har gjort, och de behandlas därefter — med en massiv kampanj mot dem som inleddes för ungefär 15 år sedan.

Det är därför Julian Assange nu sitter instängd i ett brittiskt fängelse under hot om att bli utvisad till Förenta staterna — det nuvarande stadiet i en systematisk kampanj av politisk och juridisk förföljelse som har biståtts av de flesta av världens mest inflytelserika massmedier, däribland Sveriges. I vårt land har den ena regeringen efter den andra aktivt deltagit i denna kampanj, som nyligen påpekats av Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning:

Under de 20 år jag arbetat med offer för krig, våld och politisk förföljelse har jag aldrig tidigare varit med om att en grupp demokratiska stater gaddat ihop sig i avsikt att isolera, demonisera och skymfa en enskild person under så lång tid och med en sådan brist på hänsyn till mänsklig värdighet och rättssäkerhet.…

De bevis som ställts till mitt förfogande tyder starkt på att det primära ansvaret för det långvariga och samordnade angreppet mot Assange faller på regeringarna i Storbritannien, Sverige, USA och mer nyligen även Ecuador. Följaktligen skulle dessa regeringar gemensamt vara ansvariga för den förutsebara kumulativa effekten av sitt beteende, men också var och en av dem separat för sina respektive bidrag, vare sig dessa gjorts genom direkt utövande, anstiftan, samtycke eller eftergivenhet.
   

Statuera exempel

Alla de involverade staternas konsekventa och upprepade underlåtenhet att skydda Assanges grundläggande rätt till en rättvis rättegång och prövning i laga ordning gör att hypotesen om ett rent sammanträffande blir extremt orealistisk och ger ett starkt intryck av partiskhet och godtycklig manipulation.…

Den enda realistiska förklaringen till rättssystemets fortsatta systemiska misslyckande är att USA, och förmodligen även övriga inblandade stater, med Assange försöker statuera ett exempel för världen, inte så mycket som ett straff för någon verklig eller påhittad skada han påstås ha orsakat, utan för att avskräcka andra som i framtiden kan frestas att göra som WikiLeaks och Assange.…

Genom att få Assange att framstå som “osympatisk” och löjlig i den allmänna opinionens ögon skapades en miljö där ingen skulle känna empati för honom, ungefär som under de historiska häxjakterna.… När han väl blivit helt isolerad skulle det vara lätt att bryta mot Assanges mest grundläggande rättigheter utan att uppröra allmänheten. Om de involverade staterna kommer undan med att förfölja Assange utan att någonsin åtalas för de brott som han avslöjat, kommer de att ha skapat ett farligt prejudikat för straffrihet som hotar press- och yttrande-friheten i hela världen, och de kommer också att ha allvarligt underminerat myndigheternas ansvar för brott och korruption enligt rättsstatsprincipen. Så det är mycket som står på spel här för var och en av oss, och alla bör använda de demokratiska medel som står till buds för att informera sig, göra sin röst hörd och hålla sin regering ansvarig.

    

Att reparera skadan

Nils Melzer har sänt officiella brev till Sverige och dess tre medbrottslingar som uppmanar dem att upphöra med att sprida, anstifta och tolerera uttalanden eller andra aktiviteter som skadar Assanges mänskliga rättigheter och värdighet, samt att vidta åtgärder för att ge honom lämplig kompensation och rehabilitering för tidigare skada.

Vi uppmanar vår egen regering att hörsamma professor Melzers rekommendationer och dessutom att:

– framföra en djup ursäkt till Julian Assange och uppriktigt förklara för det svenska folket varför en sådan ursäkt är nödvändig, inbegripet vad hans fall har för betydelse för yttrandefriheten

– göra allt som står i dess makt för att förhindra att Assange utvisas till Förenta staterna från Storbritannien, Sverige eller något annat land

– initiera och stödja, utan att leda eller på annat sätt försöka styra, en nationell dialog om de grundläggande frågor som väckts av Assange-fallet, bland annat Sveriges underkastelse till Förenta staterna och massmediernas skadliga inflytande så som anmärkts av professor Melzer:

I dagens informationsålder har media en oerhörd makt att påverka den allmänna opinionen, och ingen kommer undan deras inflytande. Media är en veritabel 'fjärde makt' i staten, vid sidan av de traditionella statsmakterna, och kontrollerar inte bara vad som sägs och visas, utan också vad som inte sprids och därför undanhålls allmänheten. Med denna enorma makt följer ett lika enormt etiskt ansvar. Många medier och enskilda journalister har visat en anmärkningsvärd brist på kritisk självständighet och har avsevärt bidragit till att sprida smädliga och medvetet förvrängda historier om Assange.

När media tycker att det är lämpligare att sprida förödmjukande skämt om Assanges katt, hans skateboard och hans avföring än att utmana regeringar som konsekvent vägrar att hålla sina tjänstemän ansvariga för anfallskrig, korruption och allvarliga internationella brott, visar de en beklagansvärd brist på ansvar, anständighet och respekt inte bara gentemot Assange utan också gentemot sina egna läsare, lyssnare och tittare, som de skulle informera och stärka.
 

     * * *

         

Undertecknat av

 

       

 

Eva Myrdal, arkeolog

Knut Lindelöf, skribent

Jan Öberg, prof. freds- o. framtidsforskning

Cornelia Dahlberg, egenföretagare

Lars Westman, filmare

Karin Utas Carlsson, pediatriker

Peo Österholm, journalist o. författare

Erik Göthe, jurist

Bo Hall, bolagsdirektör

Charlotte Wiktorsson, läkare

Sven Ruin, ingenjör o. författare

Conny Lundberg, egenföretagare

Birgitta Lardell, socionom

Zoltan Tiroler, redaktör

Joan Wohlner, skolledare

Tim Sandgren, oberoende forskare

Kerstin Käll, överläkare

Per-Olov Käll, professor emeritus

Kjell-Arne Johansson, journalist

Graham Hepworth, student

Christine Vaple, översättare

Roland Hedayat, systemutvecklare

Ulla Johansson, författare

Ronnie Lundgren, arkitekt

Mike Powers, skolledare

Ella Källman, musiker

Knut Olsen, gymnasium docent

Håkan Larsson, kulturhistoriker

Martin Gustavsson, maskiningenjör

Evfalia Konstantinova, pedagog

Gunnar Eriksson, bussförare

Björn Bergfeldt, lärare

Olof Thiel, artist

Örjan Appelqvist, ekonomihistoriker

Staffan Bergström, prof. intl. hälsovård

Rune Lanestrand, politisk redaktör

Eva Björklund, arkitekt

Wolf Elz, lärare

Thomas Grönhed, systemtekniker

Anders Fallgren, sjukhustekniker

Laila Olsen-Fallgren, sjuksköterska

Esta Kroon, fil.kand. psykologi

Erik Backlund, fysiklärare

Annica Ericson, lärare

Maj Lidberg, curator

Bo Wennerbeck, ingenjör

Mattias Forsgren, lärare

Rås Lennström, plåtslagare

Yrsa Häggström, läkarsekreterare

Pia Hellertz, socionom

Kit Larsen Hughes, lärare

Gunnel Wahlström, journalist

Ove Johansson, läkare

Leif Stålhammer, skådespelare

Jan Christensen, docent

Cajsa Strömberg, produktionsledare

Liv Due, skulptör

Hans-Christian Weinhold, tandläkare

Conny Klasson, elektriker

Monika Källberg, administratör

Camilla Berg, företagare

Helene Bergman, journalist

Lars-Olle Larsson, tingsrättschef

Rigmor Robèrt, läkare o. psykoterapeut

Sören Sommelius, kulturskribent o. författare

Zoia Lindblad, programmerare

Lars Broström, beräkningsingenjör

Ellis Wohlner, försäkringsdirektör

Lennart Palm, professor emeritus

Karin Green, musiker

Hannes Waldetoft, statistiker

Tomas Widén, utgivare

Jan-Erik Romson, förskollärare

Thérèse Juel, journalist o. författare

Peter Lamming, folkhälsoexpert

Anita D´Orazio, lärare

Ulla-Brita Pedersson, lärare

Hugo Stenström, physician

Ivan Källman, studerande

Ulf Bjerén, skribent

Charlotte Thornberg, sjukhusfysiker

Dick Emanuelsson, utrikeskorrespondent

Agneta Norberg, ordf. i Sveriges Fredsråd

Leif Elinder, barnläkare

Elisabeth Lundbladh, taxichaufför

Björn Larsson, key account manager

Lars-Gunnar Liljestrand, utvecklingsingenjör

Lennart Odhström, journalist

Clemens Lilliesköld, lärare

Jan-Erik Lundström, skribent o. curator

Lars Embäck, konstnär

Jan-Erik Gustafsson, doc. i vattenhushållning

Karin Lidbrink, SO-lärare

Gunnar Olofsson, läkare

Sigyn Meder, lärare

Hans Norelius, studie- o. yrkesvägledare

Berndt A. Paulsson, författare

Guido Zeccola, kulturarbetare

Bolek Sieka, egenföretagare

Börje Svensson, fotograf

Eamonn O'Reilly, lärare

Harald A. von Schlippenbach, ingenjör

Christer Carneby, distriktsläkare

Sven Hendar. lärare

Katarina Engman, kanslist

Mildred Ek, ledsagare

Annica Barria, biblioteksassistent

Sanda Jugo, lärare

Kent Vickström, skräddare

Jasper Cato, conservator

Ingela Guerrien, lärare

Kai Narkiniemi, industriarbetare

Morgan S.E. Larsson, entreprenör

Per-Arne Ytterman, ingenjör

Luz Varela, läkare

Anders Danielsson, lärare

Ronny Stark, lärare

Britta Ring, journalist

Måna Wibron, lärare

Birgitta Löwander, sociolog

Ove Berntsson, serrvicetekniker

Ulla Smedlund. psykoterapeut
 

 

Den som vill skriva under uppropet och lägga sitt namn till listan ovan får anmäla sig via e-post till:

kontakta@julian-assange.se

   
 

  

www.julian-assange.se